S1年包专场
S1云服务器优惠包年专区
 • 1核

  CPU

 • 2G

  内存

 • 40G

  系统盘

 • 1M

  带宽

时长:
 • 一年
(移动云S1云服务器)
368.4 (2折)
原价:1842
 • 2核

  CPU

 • 4G

  内存

 • 40G

  系统盘

 • 5M

  带宽

时长:
 • 一年
(移动云S1云服务器)
784.8(2折)
原价:3924
 • 4核

  CPU

 • 8G

  内存

 • 40G

  系统盘

 • 5M

  带宽

时长:
 • 一年
(移动云S1服务器)
1233.6(2折)
原价:6168
 • 8核

  CPU

 • 16G

  内存

 • 40G

  系统盘

 • 5M

  带宽

时长:
 • 一年
(移动云S1服务器)
2131.2(2折)
原价:10656
C3年包专场
 • C3云服务器大促 C3云服务器大促
 • C3云服务器
 • 2核

  CPU

 • 8G

  内存

 • 5M

  宽带

 • 40G

  硬盘

 • 4440元

  原价

 • 1021.2元/年现价
 • 立即咨询
 • C3云服务器
 • 4核

  CPU

 • 16G

  内存

 • 5M

  宽带

 • 40G

  硬盘

 • 7512元

  原价

 • 1727.8元/年现价
 • 立即咨询
 • C3云服务器
 • 8核

  CPU

 • 32G

  内存

 • 5M

  宽带

 • 40G

  硬盘

 • 13656元

  原价

 • 3140.9元/年现价
 • 立即咨询
S1三年包专场
S1移动云服务器三年大促
 • 1核

  CPU

 • 2G

  内存

 • 40G

  系统盘

 • 1M

  带宽

时长:
 • 一年
(移动云S1云服务器)
1105.2 (2折)
原价:5526
 • 2核

  CPU

 • 4G

  内存

 • 40G

  系统盘

 • 5M

  带宽

时长:
 • 一年
(移动云S1云服务器)
2354.4(2折)
原价:11772
 • 4核

  CPU

 • 8G

  内存

 • 40G

  系统盘

 • 5M

  带宽

时长:
 • 一年
(移动云S1服务器)
3700.8(2折)
原价:18504
 • 8核

  CPU

 • 16G

  内存

 • 40G

  系统盘

 • 5M

  带宽

时长:
 • 一年
(移动云S1服务器)
6393.6(2折)
原价:31968
C3三年包专场
 • C3云服务器大促 C3云服务器大促
 • C3云服务器
 • 2核

  CPU

 • 8G

  内存

 • 5M

  宽带

 • 40G

  硬盘

 • 13320元

  原价

 • 2264.0元/年现价
 • 立即咨询
 • C3云服务器
 • 4核

  CPU

 • 16G

  内存

 • 5M

  宽带

 • 40G

  硬盘

 • 22536元

  原价

 • 4507.2元/年现价
 • 立即咨询
 • C3云服务器
 • 8核

  CPU

 • 32G

  内存

 • 5M

  宽带

 • 40G

  硬盘

 • 40968元

  原价

 • 8193.6元/年现价
 • 立即咨询
返回顶部

微子网络开启智能安全云计算之旅

专业资深工程师驻守
7X24小时极速响应
一站式无忧技术支持
免费备案服务

华为云客服

idc客服

免费拨打 400-6665676
免费拨打 400-6665676 免费拨打 188-6141-6025 或 400-6665676
微信公众号
返回顶部
返回顶部 返回顶部